Đăng ký Đăng nhập
Mức độ hài lòng của người dân
TOP 10 ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT
Đã tiếp nhận
300.000 hồ sơ
Đã giải quyết
300.000 hồ sơ
TTHC có hiệu lực trong tháng
TTHC mới được đăng tải
TTHC được tìm kiếm nhiều nhất
TTHC bổ sung gần nhất
TTHC đặc thù
Thời gian cập nhật
1 .
Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ ( 05 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 ngày làm việc tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam)
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức trong nước (không thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty) có nhu cầu bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường – địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1,

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

   Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 30 phút;

   Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần.)

- Bước 3:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

- Bước 4:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời phải thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 5:

Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nhận kết quả giải quyết


2 .
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: 05 ngày làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 03 ngày làm việc tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam)
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức trong nước đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (không thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị- xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường – địa chỉ: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1.

 Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 30 phút;

Buổi chiều  từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì cấp Biên nhận có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức bổ sung hồ sơ theo đúng quy định (việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần.)

- Bước 3:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định và gửi biên bản thẩm định kèm theo hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

- Bước 4:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ , Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do đồng thời phải thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 5: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận liên hệ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam– địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, quận Cầu Giấy, Hà Nội để nhận kết quả giải quyết. 


1 .
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Đơn vị: Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: - 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (có thẩm định cơ sở kinh doanh); - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không thẩm định cơ sở kinh doanh).
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế (Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc (cấp liên thông), trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Sở Y tế phải tổ chức thẩm định để cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

+ Đối với trường hợp không phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Sở Y tế phải cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Nếu không cấp, Sở Y tế có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và trả lại bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở.

- Bước 4: Tổ chức/Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.


2 .
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam
Đơn vị: Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế (Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ  và hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3:

+ Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ.  

+ Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế tổ chức thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Trong trường hợp nếu không cấp, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế. 


3 .
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược
Đơn vị: Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế (Địa chỉ: Số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

 - Bước 3:

+ Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ  

+ Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế tổ chức thẩm định và cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược. Trong trường hợp nếu không cấp, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức/Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Y tế hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.


1 .
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường - địa chỉ số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

* Nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cấp biên nhận có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhân hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

* Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký biên bản giao nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ so với danh mục tài liệu được công bố công khai thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân hoàn thiện.

- Bước 3. Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 


1 .
Thủ tục cấp phép họp báo
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Thời hạn giải quyết: Trường hợp tổ chức, công dân Việt Nam muốn họp báo: Việc họp báo chỉ được tổ chức khi Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo. Trường hợp Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu họp báo: Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân
Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tổ chức họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo;

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Thành phố phải có hồ sơ đề nghị ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo; 

Cơ quan chủ quản đón đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu họp báo ít nhất 02 ngày làm việc trước khi họp báo phải có hồ sơ đề nghị cấp phép họp báo.

Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), hoặc qua hệ thống bưu chính, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

* Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trường hợp tổ chức, công dân Việt Nam muốn họp báo: Việc họp báo chỉ được tổ chức khi Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

 Trường hợp Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo; Đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các Bộ, ngành, địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu họp báo: Sau 02 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.


1 .
Thủ tục trả lại khu vực biển
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. (Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệ
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ  

Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, Uỷ ban nhân dân Thành phố ra quyết định cho phép trả lại khu vực biển trong trường hợp trả lại toàn bộ khu vực biển hoặc bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển trong trường hợp trả lại một phần khu vực biển. Trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan.

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ.


2 .
Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. (Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệ
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá 20 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan.

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ.


3 .
Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định và xác định nghĩa vụ tài chính không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Thời gian trình, giải quyết hồ sơ, thông báo và trả kết quả hồ sơ không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. (Trong trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệ
Bưu chính công ích: Không
Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn quyết định giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và xác định các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

- Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra quyết định gia hạn bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển.

 Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ra quyết định gia hạn bằng việc cấp mới Quyết định giao khu vực biển.Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ

Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiệc các nghĩa vụ liên quan.

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình biên nhận hồ sơ.


Sở Tư Pháp
1. Về việc chủ nhà trọ tăng tiền điện
Người hỏi : NGUYEN VAN AN
Ngày hỏi : 30/01/2019
Xin chào, Hiện nay, chủ nhà trọ số 380/25/12 vẫn tiếp tục tăng giá điện là 3.500đ/1 số. Vi phạm về việc bán điện cho người trọ. Tôi xin phản ánh tới quý UBND để xử lý chủ nhà trọ cố ý tăng điện. Xin cảm ơn
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời :
2. Phản ánh về khu dân cư mới- xác thực
Người hỏi : lê ngọc phước
Ngày hỏi : 18/01/2019
Kính chào UBND Q12 T8/2016 Tôi là người mua miếng đất phân lô của Công ty CP dự án đất nền , người đại diện trước pháp luật : Ông Nguyễn Xuân Thiêm công ty ( địa chỉ : 289/1B Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM). Đầu T10/2018 tôi có lên công ty hỏi và bên Công ty báo là UBND Q12 hứa sẽ công văn hướng dẫn “tách thửa khu dân cư mới” theo Số: 60/2017/QĐ-UBND trong Q4/2018. Với tư cách người dân, tôi không biết thực hư là như thế nào? xin cho tôi hỏi một số vấn đề như sau: 1. Khu dân cư mới như thế nào ? Vị trí gửi đường link dưới https://duandatnen.com.vn/du-an/dat-nen-an-phu-dong-03-cach-duong-vuon-lai-200m-52.html có phải khu dân cư mới k? Tôi không có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, nhu cầu mua để ở.Mong UBND Quận 12 hướng dẫn chi tiết 2. Bên Công ty trên có thực sự chờ công văn từ Quận 12 như sự việc như trên k? Tôi là người dân cần nhà nhu cầu thực, cần có chỗ để ở. Công ty trên đã khuất hứa gần 3 năm nay rồi. 3. Nếu như có sự việc trên, Nếu như có sự việc trên, cho tôi hỏi chừng nào bên UBND Q12 có công văn trả lời hướng dẫn “tách thửa khu dân cư mới” theo Số: 60/2017/QĐ-UBND ( theo bên công ty cho biết UBND Q12 hứa sẽ công văn hướng dẫn Q4/2018, nhưng hiện tại ngày 08.01.2019 tôi gọi lên công ty thì phản hồi là UBND Q12 chưa trả lời). Rất mong sự hồi đáp của UBND Q12. Tôi trông chờ rất nhiều.Tôi vẫn đang thuê nhà, cần có nhà để “an cư lạc nghiệp”. Tôi : Lê Ngọc Phước Số dt : 0986238361 Trích thông tin về công ty Mã số thuế: 0312570887 Địa chỉ: 2849/1B Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Số TK: 060088446138 Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBACK) PGD THẠNH LỘC TPHCM Giấy phép kinh doanh: 0312570887 - ngày cấp: 02/12/2013 Ngày hoạt động: 18/11/2013 Điện thoại: (hide) - Fax: (hide) Giám đốc: NGUYỄN XUÂN THIÊM / NGUYỄN XUÂN THIÊM Điện thoại: 0988427691
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời :
3. Kiến nghị về việc: Nghị định 49 gây khó khăn cho người dân
Người hỏi : Nguyễn Long
Ngày hỏi : 08/01/2019
Trong thời gian qua, các nhà mạng đang yêu cầu người sử dụng thuê bao di động phải cung cấp bổ sung ảnh cá nhân theo quy định tại Nghị định 49. Điều này gây khó khăn cho người dân, phát sinh chi phí đi lại, tốn thời gian. Bên cạnh đó, tôi chưa thật sự hiểu rõ giá trị, cũng như mục đích sử dụng ảnh của các nhà mạng. Theo tôi được biết, ảnh chân dung của tôi là một nội dung được thể hiện trên thẻ căn cước công dân được quy định tại Điều 18, Luật căn cước công dân. Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam, khi công dân đã xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 18, Luật căn cước công dân (trong đó có cả ảnh chân dung). Trên thực tế, khi đăng ký sim điện thoại, ngoài việc xuất trình thẻ căn cước công dân, đại lý giao dịch còn thực hiện cả việc sao chụp đối với căn cước công dân của tôi. Vậy nên, việc yêu cầu bổ sung hình ảnh chân dung tại Nghị định 49 là không cần thiết, trái với quy định tại luật căn cước công dân, tạo thêm thủ tục, gánh nặng hành chính cho người dân, gây mất thời gian, lãng phí công sức, cần được xem xét lại. Nay, tôi gửi kiến nghị này, kính mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và các cơ quan có liên quan xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chúng tôi nhằm tránh những phiền hà không đáng có. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 08/01/2019
4. Kiến nghị về việc: chậm cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
Người hỏi : Công ty cổ phần gemadept
Ngày hỏi : 08/01/2019
Kính gửi quý lãnh đạo Văn phòng Chính Phủ, Tôi ở bên Công ty Cổ phần Gemadept (Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số: 201700326), tôi xin trình bày với quý lãnh đạo sự việc như sau: Chúng tôi đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Giấy phép) (dự án Malaysia). Ngày 7/11/2017 chúng tôi có nộp hồ sơ đến Cục đầu tư nước ngoài (Cục ĐTNN) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Chuyên viên thụ lý tên Đinh Đức Mạnh – Phòng đầu tư ra nước ngoài – Cục đầu tư nước ngoài) Theo Khoản 2, Điều 61, Luật đầu tư 2014 thì thành phần hồ sơ chỉ có: 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; 3. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 4. Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này; 5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 6. Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Hơn nữa, trước khi chính thức nộp hồ sơ ra ngoài Bộ KHĐT, chúng tôi đã rất cẩn thận gọi điện nhiều lần hỏi Phòng đầu tư ra nước ngoài – Cục đầu tư nước ngoài để làm cho chính xác cũng là để tránh không bị Cục ĐTNN ra văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, nhanh có giấy phép. Nhưng trên thực tế, sau khi nộp hồ sơ thì chuyên viên lại yêu cầu chúng tôi bổ sung thêm giấy tờ. Mặc dù thấy không đúng nhưng chúng tôi vẫn nộp bổ sung cho xong. Sau đó, Bộ KHĐT đã có văn bản hỏi ý kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) (Vụ quản lý ngoại hối). Cuối tháng 12/2017, có văn bản trả lời của NHNN. Lúc này, chúng tôi tưởng sắp có giấy phép nhưng đợi mãi … khi gọi ra thì được biết Bộ KHĐT tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị: Vụ pháp chế, Cục phát triển doanh nghiệp, Cục quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ giám sát và Thẩm định đầu tư … đến bây giờ thì không biết còn lấy ý kiến của những cơ quan nào nữa … trong khi tại Khoản 3, Điều 61, Luật đầu tư 2014 quy định chỉ phải lấy ý kiến duy nhất của Ngân hàng Nhà nước. Tính đến nay đã gần 03 tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả. Điều này đã kéo dài thời gian chờ đợi, gây thiệt hại lớn cho chúng tôi … Vì vậy, tôi rất mong quý lãnh đạo xem xét, giải quyết sớm cho chúng tôi. Trân trọng!
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 08/01/2019

Chuyên viên phòng KS TTHC trả lời PAKN

5. Chuyên viên quầy số 18
Người hỏi :
Ngày hỏi : 18/12/2018
Thưa Qúy cơ quan, Ngày 18/12/2018, tại bộ phận 1 cửa UBND Quận 12, Với lý do không có chuyên viên nào có kinh nghiệm, hiểu biết về hồ sơ xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá, chị chuyên viên ở quầy số 18 đã không xem xét và không nhận giải quyết hồ sơ. Yêu cầu doanh nghiệp đi về, tuần sau quay lại. Điều này kéo dài thời gian rất ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi, thái độ của chuyên viên thể hiện rõ việc không tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Mong ý kiến phản ánh này được lưu tâm và giải quyết triệt để. Trân trọng.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời :
6.
Người hỏi : Mai Chí Trung
Ngày hỏi : 14/12/2018
Thủ tục hành chính đất đai làm chậm
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời :
7. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Người hỏi : Nguyễn Duy Hưng
Ngày hỏi : 14/12/2018
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 03 ngày): + Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận; + Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra, ký Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do; + Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; * Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày): + Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký cấp Giấy chứng nhận mới hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. + Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người sử dụng đất.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 07/05/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Trả lời lần 2

Trả lời cho người dân

Sở Tư pháp:

Trả lời ý kiến

8. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai
Người hỏi : Nguyễn Chí Trung
Ngày hỏi : 14/12/2018
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 07/05/2019

Chúng tôi thông tin để ông bà được rõ về kết quả xử lý PAKN

9. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
Người hỏi : Lê Thành Trung
Ngày hỏi : 14/12/2018
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. + Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam phải đăng tin mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
Trả lời
Cơ quan trả lời : Sở Tư Pháp
Ngày trả lời : 07/05/2019

Sở Tư pháp:

STNMT trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường:

STNMT trả lời

1.
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số quyết định : 2049/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 15/05/2019

2.
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số quyết định : 2048/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 15/05/2019

3.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Số quyết định : 1754/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 08/05/2019

4.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
Số quyết định : 1755/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 08/05/2019

5.
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số quyết định : 1752/QĐ-UBND
Ngày quyết định : 08/05/2019

CƠ SỞ DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan Thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Trụ sở: 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 38296052, (028)38295026 - Fax: (028) 38295675
Email: thutuchanhchinh@tphcm.gov.vn
Copyright 2017 Hệ thống đang vận hành thử nghiệm   © Bản quyền thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
Vui lòng chờ ...